ทรงพระเจริญ

03BC2019

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562
โดย สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. (บซ.))

       สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทนำในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากจะเป็นฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์ระดับโลกแล้ว ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะบริษัทผู้เชี่ยวชาญในนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่งที่ทันสมัย ครอบคลุมไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบขนส่ง สหภาพยุโรปยังเป็นตลาดที่มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย มีการกำหนดนโยบายของภาครัฐ ที่ช่วยเกื้อหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบขนส่งสมัยใหม่อย่างชัดเจน เช่น กำหนดสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 15 ภายในปี 2568 และร้อยละ 30 ภายในปี 2573 (เมื่อเทียบกับระดับของปี 2533) และกำลังพิจารณาปรับเป้าหมายให้เป็น ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 และ ร้อยละ 40 ภายในปี 2573 กำหนดสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรือระบบไฮบริดเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของจำนวนการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2573 (เมื่อเทียบกับระดับของปี 2533) และกำลัง
พิจารณาปรับเป้าหมายให้เป็นร้อยละ 35

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป