ทรงพระเจริญ

S 3211266

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

         ในยุคกระแสไทยแลนด์ 4.0 คงไม่มีอะไรสำคัญในการนำพาเท่ากับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร การอำนวยความสะดวกด้วยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วทน. ไม่สามารถดำรงอยู่และขับเคลื่อนไป ได้ด้วยตนเอง

        หากแต่ต้องการความสอดคล้องและการสนับสนุนจากภาคสังคมด้วยหลายๆ ครั้ง เรามักจะมองข้ามประเด็นทางสังคมไปมุ่งเพียงแต่การพัฒนา วทน. โดยมองเพียงแต่คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น วิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ ขอนำเสนออีกแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างวิวัฒนาการด้าน วทน. และมิติทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจและการสงคราม ความเชื่อและวัฒนธรรมกฎหมาย ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งหากเราสามารถมองภาพรวมให้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่าง วทน.และสังคมได้ จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์และพัฒนา วทน. ที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่มนุษยชาติและสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่เราไม้ได้ต้องการได้หวังว่าเนื้อหาในวิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป