ทรงพระเจริญ

คำถาม : การกำหนดเลขรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ อว. มีการกำหนดอย่างไร

คำตอบ  ได้มีการกำหนดโดยใช้ตัวอักษร อว เป็นพยัญชนะประจำกระทรวง และกำหนดเลขที่หนังสือออกใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการกำหนดแล้ว โดยได้นำข้อมูลขึ้น website : https://www.mhesi.go.th/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป