ทรงพระเจริญ

คำถาม : ที่ตั้งสำนักงานหลัก และสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสาร

คำตอบ : อาคารสำนักงานหลักยังไม่สามารถบอกได้ รอการพิจารณาโดยผู้บริหารอีกที ทั้งนี้ สถานที่สำหรับจัดส่งเอกสาร

  •    - งานของ วท.เดิม จัดส่งที่ 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833 Call Center : 1313 และ
  •    - งานของ สกอ.(เดิม) จัดส่งที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป