ทรงพระเจริญ

คำถาม : ชื่อย่อของกระทรวง

คำตอบ :กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  -  Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ที่ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ กำหนดชื่อย่อภาษาไทยว่า  อว.  ส่วนชื่อย่อภาษาอังกฤษ mhesi (คำอ่าน เม ซี่)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป