ทรงพระเจริญ

คำถาม : กรณีได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และการประชุมดังกล่าว มีเบี้ยประชุมสามารถไปประชุมได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ (โดยอาศัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป