ทรงพระเจริญ

คำถาม : งานของ วท. เดิม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องมีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับชื่อกระทรวง อว. หรือไม่

คำตอบ : งานของ วท. ที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยงานในส่วนใดที่ดำเนินการไปก่อนแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลในเอกสาร  สำหรับงานที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว) ให้มีการจัดทำโดยกำหนดเป็น อว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป