ทรงพระเจริญ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดโครงสร้าง หน้าที่และอำนาจ พร้อมทั้งกำหนด Timeline การจัดโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างสมบูรณ์ในเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่ง หัวใจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการกำหนดแนวทาง โดยมี 2 ภารกิจ , 8 หลักการ , 3 ปฏิรูป ดังรายละเอียดด้านล่าง 

2 ภารกิจ
- เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21
- นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศ

8 หลักการ
- Transformation
- Foundation of the Future
- Leading through Strategic Funding
- Empowering
- Autonomy with Accountability
- Modern Management Agencies
- Flow and Collaborative Networks
- Policy and Process Innovations

3 ปฏิรูป
- Administrative Reform
- Regulatory Reform
- Budgeting Reform

 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงใหม่นี้ ไม่ไช่เป็นการยุบเลิกกระทรวง แต่เป็นการควบรวม เพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ ทำให้มีการจัดโครงสร้างอัตรากำลังของกระทรวง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 35/2562 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ในกฎหมายจัดตั้งกระทรวง

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

  • สภาฯ/สอวช. มีบทบาทกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน อววน. กำหนดกรอบวงเงิน งปม. ววน. และจัดประเภทหน ่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
  • กสว./สกสว. มีบทบาทจัดทำรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผน อววน. ตามที่สภาฯกำหนด และทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณด้าน ววน.
  • หน่วยงานในระบบ ววน. ประกอบด้วย 1) หน่วยงานด้านนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุน 3) หน่วยงานทำวิจัยและนวัตกรรม 4) หน่วยงานด้านการสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน ด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ และบริหารคุณภาพ ววน. 5) หน่วยงานจัดการความรู้และผู้ใช้ประโยชน์ • หน่วยงานทั้งหมดต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กสว. กำหนด เว้น สอวช. ซึ่งดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สภาฯกำหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร์แผน ที่เป็นเอกภาพ

  • กำหนดโครงสร้างดังนี้1) นโยบายยุทธศาสตร์2) แผนด้าน ววน. 3) แผนงานด้าน.. 4) แผนปฏิบัติการหน่วยงาน 5) โครงการพัฒนากำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง/โครงการ สร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา/ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจัยและนวัตกรรม

การจัดสรรงบประมาณในรูปแบบใหม่

  • สงป. จัดสรร งปม. โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์/โครงการวิจัยและนวัตกรรม แบบ Block grant และ Multiyear ผ่านกองทุนฯ

การเชื่อมโยงระบบข้อมูลการอุดมศึกษา และข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

  • สอวช. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่ และฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ที่จัดทำโดย สกอ.
  • สกสว. มีอำนาจเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง ววน. ที่จัดทำโดย วช. ใหม่
  • สกอ. มีอำนาจจัดทำระบบสารสนเทศกลางด้านอุดมศึกษา
  • วช. ใหม่ จัดทำระบบสารสนเทศกลาง ววน. และรวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบ

Sandbox งานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหรือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน หรือเพื่อ ประโยชน์ในการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

 

คลิกดูรายละเอียด โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป