ทรงพระเจริญ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Excutive Suvit Maesincee

การศึกษา

• Ph.D. in Marketing Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• MBA ด้านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• เภสัชศาสตร์บันทิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน

• 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   อ้างอิง "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี" 10 กรกฎาคม 2562.
• ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
• 30 มกราคม 2562 ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 23 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 29 มกราคม 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• 15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• 19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์
• 2557 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2560 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
พ.ศ. 2558 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
พ.ศ. 2548 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พ.ศ. 2546 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 3 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
พ.ศ. 2558 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

ผลงานที่สำคัญ

• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา ตลาด MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2554
• กรรมการธนาคาร ธนาคารนครหลวงไทย (มหาชน) พ.ศ. 2545 – 2550
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2548 – 2549
• ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 – 2548
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พ.ศ. 2547
• อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 – 2553
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท LEK Consulting พ.ศ. 2543 – 2544
• ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท Booz Allen & Hamilton พ.ศ. 2539 – 2543
  - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
  - โครงการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ สำนักงาน ก.พ.
  - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
  - โครงการ “Toward the Next Level of Competition” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  - โครงการพัฒนามาตรการลดต้นทุน บริษัท BP Oil (Thailand) จำกัด
  - โครงการ “Energy SOE’s Privatization Project” รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย
  - โครงการ “Gasoline Retail Marketing Strategy” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  - โครงการ“Institutional Framework and Inter-Ministry Cooperation: Multimedia Super Corridor Project” รัฐบาลประเทศมาเลเซีย
  - โครงการ “Strategy Transformation,” บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2532 – 2535
• ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2530 – 2532

บทสัมภาษณ์/ปาฐกถา/บรรยายพิเศษ และสิ่งตีพิมพ์

Interview 19 Feb 2016 ประเทศไทย 4.0
Speaker 1 Dec 2015 “นวัตกรรม นำการค้าไทยสู่ความยั่งยืน”
Speaker 21 Sep 2015 “Building Competitive Enterprises”
Interview 18 Aug 2015 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศไทย
Interview 12 Nov 2014 กับดักการศึกษาไทย
Speaker 22 Mar 2014 “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ อุดมศึกษาไทยป่วน”
Author 2014 True Thailand ประเทศไทยต้องเป็นอย่างไร
Author 2013 โลกเปลี่ยน ไทยปรับ
Speaker 18 Sep 2012 คนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศ”
Interview 27 August 2011 “เราจะพลิกโฉมประเทศไทยอย่างไร”
Author 2010 เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
  2010 หนังสือ “เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร,
  2008 “ประเทศไทยในหลากมิติ” กรุงเทพ: BrandAge Books,
  2008 “Value Creation Machine” กรุงเทพ: BrandAge Books,
  2007 หนังสือ “โลกพลิกโฉม: ความมั่งคั่งในนิยามใหม่ (Post Knowledge Based Society)” กรุงเทพ: การเงินธนาคาร,
  2006 หนังสือ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์”
  2005 หนังสือ “Thailand Stand Up” กรุงเทพ: BrandAge Books,
  2002 หนังสือ “Marketing Moves” ร่วมกับ Philip Kotler และ Dipak C. Jain, Harvard Business Press,
  1998 “Cultural Influences of New Product Acceptance in Global Markets” ร่วมกับ Dipak C. Jain: Monash Business Review; Vol. 1, Number 2,
  1997 หนังสือ “The Marketing of Nations: A Strategic Approach for Building the National Wealth” ร่วมกับ Philip Kotler และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, The Free Press,
  1996 “Diffusion of Innovation in Thailand” กับ Dipak C. Jain, Sasin Journal of Management, Vol.1 Number 1,

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป