ทรงพระเจริญ

 

ExcutiveP AnekLaothamatas

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Prof.Dr. Anek Laothamatas

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  

ExcutiveP SamranRodpetch

นายสำราญ รอดเพชร
Mr. Samran Rodpetch

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ExcutiveP DuangritBenjathukulChairungrueng

ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
Asst.Prof.Dr. Duangrit Benjathikul Chairungrueng

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ExcutiveP JakPunchoopet

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
Assoc.Prof.Dr. Jak Punchoopet

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Professor Sirirurg Songsivilai, M.D., Ph.D.

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
Prof. Sirirurg Songsivilai, M.D., Ph.D.

ปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Prof. Dr. Sampan Rittidej

ศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
Prof. Dr. Sampan Rittidej

เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
Prof. Dr. Supachai Pathumnakul

รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

blank ops45063รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป