ทรงพระเจริญ

 

AnekLaothamatas

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Prof.Dr. Anek Laothamatas

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Excutive OngardPanyachatiraksa

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
Mr. Ong-ard Panyachatiraksa

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Excutive SuwaneeKhamman

นางสุวรรณี คำมั่น
Mrs. Suwanee Khamman

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Assoc. Prof. Soranit Siltharm

รศ. สรนิต ศิลธรรม
Assoc. Prof. Soranit Siltharm

ปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Prof. Dr. Sampan Rittidej

ศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
Prof. Dr. Sampan Rittidej

เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

Mr. Pathom Sawanpanyalert

นาย ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
Mr. Pathom Sawanpanyalert

รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Dr. Aurasa Pavavimol

ดร. อรสา ภาววิมล
Dr. Aurasa Pavavimol

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
Prof. Dr. Supachai Pathumnakul

รองปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป