ทรงพระเจริญ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 2/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน ให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงาน การจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวง รวมทั้งการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

คลิกดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 2/2562

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป