ทรงพระเจริญ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ เพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบรรจุ การย้าย การโอน การเกลี่ยอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึง สอวช. และ สกสว. ตลอดจน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ สอวช. และ สกสว.

คลิกดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่ 1/2562

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป