ทรงพระเจริญ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

 

คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามเจตนารมณ์และบรรลุวัตถุประสงค์

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 3 คณะ ดังนี้

• คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ เพื่อพิจารณา รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการบรรจุ การย้าย การโอน การเกลี่ยอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึง สอวช. และ สกสว. ตลอดจน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ สอวช. และ สกสว.

• คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน ให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ รวมถึง ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงาน การจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวง รวมทั้งการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น)

• คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ เพื่อให้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป ตลอดจน จัดทำประเด็นการปฏิรูปที่สำคัญด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ใช้ในการขับเคลื่อนต่อไป

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป